Siddis Hundeskole AS vil verne om ditt privatliv og ivareta sikkerheten for opplysninger du deler med oss.

Personopplysninger administreres i henhold til gjeldende datavernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR) og norsk personvernlovgivining

Hva slags data og personopplysninger innhenter vi, og for hvilket formål?

Først og fremst blir data og personopplysninger innhentet slik at vi kan administrere virksomheten og vårt forhold til dere som kunder, ansatte, leverandører osv. Opplysninger kan også bli innhentet for å oppfylle visse lover, forbedre produkter eller tjenester samt løse eventuelle juridiske og/eller kommersielle saker eller tvister.

Personopplysningene som vi kan be om og innhente, gjelder generelt din kontaktinformasjon (navn, adresse, e-post, telefonnummer) samt identifikasjonsopplysninger. Dersom vi ber om særskilte kategorier personopplysninger så som medisinsk informasjon og helseopplysninger, vil vi be om eksplisitt samtykke fra deg og om nødvendig informere deg om formålet med databehandlingen.

Ulike data og personopplysninger kan innhentes avhengig av hva slags tjeneste eller produkt det er snakk om. Alle opplysningene vi innhenter anses imidlertid nødvendige for at Siddis Hundeskole skal kunne oppfylle spesifikke forretningsformål.

Data innhentes vanligvis elektronisk direkte fra deg som person, for eksempel ved bruk av nettsider, skjemaer og e-poster, eller i telefonsamtaler med deg, eller gjennom andre former for korrespondanse.

Vi kan også be deg gi oss opplysninger fra tid til annen, herunder når du melder fra om et problem med våre tjenester og når vi ber deg svare på undersøkelser, spørreskjemaer og tilbakemeldingsskjemaer som vi bruker i forbindelse med kvalitetskontroll og forskning.

Du har rett til å velge å gi oss personopplysninger og identifisere deg for oss, men dersom du velger å ikke oppgi personopplysninger vi ber om, kan det være at vi ikke er i stand til å gi deg de tjenestene du etterspør.

Hva gjør vi med dataene og personopplysningene dine?

Vi vil sørge for sikker behandling av dataene og personopplysningene dine og hindre at uvedkommende får tilgang til eller blir gjort kjent med dem, samt sørge for fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å ivareta sikkerheten for opplysningene.

Alle data som oppgis, blir lagret i et sikkert og relevant bedriftssystem eller arkiv som er egnet for forretnings- og behandlingsmessige formål.  Dette kan være i elektronisk format eller papirformat, der det er lagt inn sikkerhetsmekanismer for å beskytte dataene og personopplysningene dine mot tap, misbruk og at uvedkommende får tilgang til dem. 

Noen av dine data kan bli overført og behandlet av visse leverandører, f.eks. IT-leverandører, som behandler informasjon på vegne av Siddis Hundeskole AS. Vi har foretatt en grundig utvelgelse av leverandører og inngått databehandlingsavtaler med dem for å sikre et tilstrekkelig datavern.

Standardavtalen er tilgjengelig på ulike språk via denne lenken.

Opplysningene kan gis til tredjeparter når det foreligger et spesifikt og legitimt formål og det skjer i henhold til gjeldende lovgivning, og der alle rimelige tiltak er truffet for å sikre at tredjepartene er bundet av fortrolighets- og personvernforpliktelser for vern av personopplysningene.

Siddis Hundeskole kan i visse særskilte tilfeller bruke dine data til direktemarkedsføring i henhold til gjeldende samtykkeforskrifter.

Informasjonskapsler vil bare bli brukt når du besøker nettsiden vår. Dette kan gi Siddis Hundeskole trender og data som kan hjelpe oss å forbedre våre tjenester og din kundeopplevelse. Du kan velge om du vil samtykke til bruk av informasjonskapler og etterpå kan du eventuelt slette dem fra enheten din.

Hvordan lagrer, endrer og sletter vi dataene og personopplysningene dine?

Vi lagrer dataene og personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle det angitte formålet og/eller overholde lovkravene. Personopplysningene gjennomgås jevnlig for å sikre at det fremdeles er nødvendig å beholde dem. Alle Siddis Hundeskoles tjenester må følge spesifikk lovgivning og retningslinjer for lagring. 

Vi bestreber oss på å holde korrekte opplysninger oppdaterte og relevante. Du bes kontakte oss dersom du mener personopplysningene dine er feil slik at vi kan rette dem.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder dataene og personopplysningene dine?

Du har rett til å velge hvilke opplysninger du vil gi oss, men dersom du velger å ikke oppgi personopplysninger vi ber om, kan det være at vi ikke er i stand til å gi deg de tjenestene eller opplysningene du etterspør.

Du har rett til innsyn i personopplysningene dine og til å korrigere feil, slette opplysninger og begrense databehandling, og du har rett til dataportabilitet. Du kan også motsette deg behandling av personopplysningene dine, herunder automatiserte og individuelle beslutninger. 

Du har også rett til å klage til rette tilsynsmyndighet.

Hvem skal jeg kontakte for nærmere informasjon?

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til behandlingen av personopplysningene dine eller ønsker å utøve dine rettigheter etter gjeldende lovgivning, vennligst kontakt daglig leder.

Siddis Hundeskole AS
Grotnes Alle 3A
4052 RØYNEBERG
Organisasjonsnummer 897 850 842